ინგლისური ბავშვებისთვის

კურსი ბავშვებისთვის


მორგებულია ნებისმიერი დონის მოსწავლეზე და დაყოფილია ორ ასაკობრივ კატეგორიად: 4-8 წლის და 8-12 წლის მოსწავლეებისთვისგაკვეთილი მიმდინარეობს მარტივი, სახალისო და ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით, თამაშთამაშ, სიმღერის მეშვეობით, რაც უმარტივებს მოსწავლეებს უცხო ენის შესწავლას. ისინი ერთობიან და ამასთანავე ახერხებენ სწავლას.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • 4-დან 8 წლამდე კატეგორიისთვის, თითოეული დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე
 • 8-დან 15 წლამდე კატეგოორისთვის, თითოეული დონის ხანგრძლივობა: 4 თვე
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 60 წუთი.
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7-8

 

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
4-დან 8 წლამდე

გაკვეთილი მიმდინარეობს კითხვაპასუხის რეჟიმში, მარტივი, სახალისო, ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით. თითოეული მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული საგაკვეთილო პროცესში. ისინი იმდიდრებენ ლექსიკას, საუბრობენ ყოველდღიურ საჭირო თემებზე და  ასრულებენ სხვადასხვა სახის დავალებებს. მეცადინეობა მიმდინარეობს სპეციალური თამაშების გამოყენებითუცხო სიტყვების მარაგის შევსებას და განმტკიცებას კი სიმღერის მეშვეობით ახერხებენ. პროგრამებს თან ახლავს ვიდეო და აუდიო მასალები, პროექტები, ტესტები და სახალისო თამაშები, რაც მოსწავლეებს კიდევ უფრო უმარტივებთ სასწავლო პროცესს.


LEVEL 0

 • ABC;
 • Hello and Goodbye;
 • Colors;
 • Shapes;
 • Numbers;
 • Animals;
 • Food;
 • Weather;
 • Parts of the body;
 • Abilities;
 • Days of the week;

LEVEL 1

 • Things for school;
 • Colors and Shapes;
 • At the store;
 • Family members;
 • Happy Birthday;
 • How old are you?
 • Outdoors;
 • Food;
 • Animals;

LEVEL 2

 • At school;
 • My things;
 • Things I can do;
 • Occupations;
 • Things to eat;
 • My house;
 • Routines;
 • Doing things;

LEVEL 3

 • At School;
 • Clothing;
 • Places;
 • Occupations;
 • Activities;
 • What time is it?
 • Yesterday and today;
 • My home;

LEVEL 4

 • The great outdoors;
 • Hopes and dreams;
 • Birthdays;
 • School;
 • Outdoors and indoors;
 • People;
 • Future plans;
 • Work and play;

LEVEL 5

 • How much Food;
 • Comparing animals;
 • Last weekend;
 • Activities;
 • The Future;
 • Seasons;
 • New experiences;

LEVEL 6

 • School days;
 • At the aquarium;
 • Going shopping;
 • Around town;
 • Explore the world;
 • Doing things;
 • About me;
 • In the future;

 


8-დან 12 წლამდე

კურსი ითვალისწინებს არა მხოლოდ სასაუბრო, არამედ  წერის, კითხვის და სმენითი უნარჩვევების განვითარებას. პროგრამა ასევე მოიცავს გრამატიკის ნაწილს, სადაც მოსწავლეებს აქვთ საშუალება მარტივი ხერხებით დაეუფლონ თავიანთი დონის შესაბამის გრამატიკულ საკითხებს და შეასრულონ შესაბამისი სავარჯიშოები. საგაკვეთილო პროცესი მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე. პროგრამას თან ახლავს სიმღერები და სახალისო აქტივობები, რაც მოსწავლეებს ეხმარება ახალი მასალის განმტკიცებაში.


LEVEL 1

 • ABC;
 • Numbers;
 • Colors;
 • Family members;
 • Days of the week;
 • Seasons;
 • Months of the year;
 • Shapes;
 • Weather;
 • Parts of the body;

 

გრამატიკა

 • ყოფნა ზმნა (to be)
 • არტიკლი (a, an)
 • მრავლობითი რიცხვი (Plural forms)
 • პირის ნაცვალსახელები (I,you,he,she,it…)
 • ჩვენებითი ნაცვალსახელები (this,that)
 • ქონა, ყოლა ზმნის უღლება(have got,has got)

LEVEL 2

 • School things;
 • Feelings;
 • Outdoor activities;
 • Food;
 • Cardinal Numbers;
 • Ordinal Numbers;
 • Daily routines;
 • Special days;
 • Time;
 • Places;
 • Weather;
 • Clothes;
 • Celebrations;
 • Getting ready;
 • Farm;
 • Animals;

 

გრამატიკა

 • ჩვენებითი ნაცვალსახელები; (This,That)
 • ქონა,ყოლა ზმნის უღლება; (Have got, Has got)
 • მოდალური ზმნა (Can);
 • წინდებულები; (in, on, under ….)
 • ახლანდელი მარტივი დრო; (Present Simple)
 • ახლანდელი განგრძობითი დრო; (Present Continuous)
 • ზედსართავი სახელი; (Adjective)
 • ყოფნა ზმნა წარსულში; (Was, were)

LEVEL 3

 • Countries;
 • Seasons;
 • Months;
 • Hobbies;
 • Describing places;
 • Animals;
 • Daily routine;
 • Places in town;
 • Food;
 • In the park;
 • In the museum;
 • Transport;

 

გრამატიკა

 • ახლანდელი მარტივი დრო (Present simple);
 • გერუნდი Like+verb(ing);
 • კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (Possessive adjectives);
 • ახლანდელი განგრძობითი (Present continuous);
 • წინდებულები (Prepositions);
 • თვლადი და უთვლადი არს.სახელები (Countable and uncountable nouns);
 • ზედსართავი სახელი (Adjectives);
 • მოდალური ზმნა – Must, mustn’t;
 • წარსული განუსაზღვრელი (Past simple);
 • მომავალი (Be going to);

LEVEL 4

 • Food;
 • Having Fun;
 • The dinosaur museum;
 • Sports time;
 • Directions;
 • In space;
 • At the airport;
 • Computer;
 • Places;
 • Illness;
 • Making smoothies;
 • Family;
 • Jobs;

 

გრამატიკა

 • Present simple and Present continuous;
 • Past simple;
 • possessive Pronouns;
 • Have to/ had to;
 • Why/because;
 • Adjective;
 • Future simple;
 • Some/Any;
 • Present perfect;
 • Should/Shouldn’t;
 • Could/Couldn’t;
 • Object Pronouns;
 • Relative pronouns;
 • Past Continuous;

LEVEL 5

 • You can build it!
 • My tree house;
 • It’s a show time!
 • Party;
 • The environment;
 • Reuse and recycle;
 • Wildlife;
 • First aid;
 • Healthy food;
 • Sport;
 • Ancient Buildings;
 • A message for the future;
 • News;

 

გრამატიკა

 • Present Perfect;
 • Past Simple;
 • Adjective;
 • Past Continuous;
 • Future Simple;
 • Present Continuous for Future;
 • Be going to;
 • Reported speech;
 • First Conditional;
 • Question tags;
 • Passive Voice;

 


დამატებითი აქტივობები:

ყველა დონეზე გამოყენებული იქნება როლური სავარჯიშოები, ინტერვიუები, ვიდეოები და სახალისო თამაშები. თითოეული დონის დასრულების შემდეგ, თქვენ წერთ ტესტს. ოთხივე დონის წარმატებით დასრულების შემდეგ, გაიცემა სერთიფიკატი.

 

 • ჯგუფში – 90 ლ (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად – 180 ლ ( 12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად – 120 ლარი (8 გაკვეთილი)

 

 

“>