ინტენსიური გრამატიკა

ინტენსიური გრამატიკა


გულისხმობს გრამატიკის სრულფასოვნად შესწავლას, რაც მოსწავლეებში ძალიან  დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა პრაქტიკული, ინტენსიური გრამატიკის კურსი, სადაც მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ ყურადღება გაამახვილონ მხოლოდ გრამატიკულ საკითხებზე. კურსის განმავლობაში თეორიულ მასალასთან ერთად, მოსწავლეები შეასრულებენ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და განიხილავენ მათ თავისებურებებს. კურსი მორგებულია ყველა ასაკის მოსწავლის დონეს, როგორც ბავშვებში, ასევე ზრდასრულებში.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • სრული კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე (24 გაკვეთილი)
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წუთი;
 • კურსი გათვლილია – როგორც ჯგუფურ ასევე ინდივიდუალურ სწავლებაზე;
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 4-5 მოსწავლე.

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
 • არტიკლი;
 • არსებითი სახელი;
 • კუთვნილებითი ბრუნვა;
 • პირის ნაცვალსახელები;
 • ზედსართავი სახელი;
 • ზმნიზედა;
 • წინდებულები;
 • ყოფნა ზმნა- To be;
 • კონსტრუქციები – There is, there are;
 • ქონა-ყოლა ზმნის უღლება – Have got/has got;
 • ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო;
 • წარსული განუსაზღვრელი დრო;
 • მომავალი განუსაზღვრელი დრო;
 • ახლანდელი განგრძობითი დრო;
 • წარსული განგრძობითი დრო;
 • მომავალი განგრძობითი დრო;
 • ახლანდელი სრული განუსაზღვრელი დრო;
 • წარსული სრული განუსაზღვრელი დრო;
 • მომავალი სრული განუსაზღვრელი დრო;
 • ახლანდელი სრული განგრძობითი დრო;
 • წარსული სრული განგრძობითი დრო;
 • მომავალი სრული განგრძობითი დრო;
 • To be going to (დაპირება)
 • მოდალური ზმნები;
 • ვნებითი გვარი;
 • პირობითი წინადადებები;
 • სურვილი (wishes);
 • ინფინიტივი; (Infinitive)
 • გერუნდი; (Gerund)
 • კითხვითი გამყოფელი წინადადებები;
 • პირდაპირი და ირიბი თქმა;
 • არაწესიერი ზმნები;

 

დამატებითი აქტივობები:

კურსზე გამოყენებული იქნება თემატიკასთან დაკავშირებული სავარჯიშოები, რასაც ადგილზევე შესრულებენ მოსწავლეები.

 

ჯგუფში 12 გაკვეთილი 150 ლარი
ინდივიდუალურად 12 გაკვეთილი 260 ლარი
ჯგუფში 24 გაკვეთილი 300 ლარი
ინდივიდუალურად 24 გაკვეთილი 530 ლარი