ბიზნეს ინგლისური

ბიზნეს ინგლისური


მორგებულია ბიზნესით, მარკეტინგითა და მენეჯმენტით დაინტერესებული ყველა ასაკის მსმენელზე. კურსი გულისხმობს როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ სწავლებას. სწავლა მიმდინარეობს სრულიად ინგლისურ ენაზე ინოვაციური და აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით, რაც მსმენელებს საშუალებას აძლევს გაიღრმავონ ცოდნა არა მხოლოდ ბიზნესში, არამედ ინტერდისციპლინურ საგნებშიც ინგლისურ ენაზე.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს აქტიური კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ე.წ Case Study-ის მეთოდის გამოყენებით. მსნენელები ერთდროულად აუმჯობესებენ კითხვის, წერის, მოსმენის, საუბრის უნარ-ჩვევებს. თემატურად განიხილავენ წარმატებულ ბიზნეს მოდელებს და ცდილობენ უკვე ნასწავლი ლექსიკის პრაქტიკაში გამოყენებას. საჭიროების შემთხვევაში განიხილავენ გრამატიკულ საკითხებს და ასრულებენ შესაბამის სავარჯიშოებს. ცენტრი მსმენელებს სთავაზობს ადგილზე სწავლებას, საშინაო დავალების გარეშე.

 

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია გააუმჯობესოს მსმენელის ბიზნეს ლექსიკა, შესძინოს მას დისკუსიის, ინტერპერსონალური კომუნიკაციისა და დამაჯერებელი მსჯელობის უნარ-ჩვევები.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • 1 დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე
 • სულ დონეების რაოდენობა: 2
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წუთი.
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7-8

 

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
LEVEL 1 - Intermediate

The aim of the syllabus is to prepare students to use English for academic purposes while studying at the Higher School of Economics and subsequently for their professional needs in real business situations. This preparatory course is designed to give students the opportunity to acquire a certain amount of the terminology needed to understand texts on business and finance in the English speaking world.


Themes will include a selection of the following:
 • Banking;
 • Business organization;
 • Stock exchange;
 • Sales and negotiations;
 • Setting up a business and presenting a company;
 • General economy;
 • Presenting a company;
Other targeted skills to develop include:
 • Taking part in meetings;
 • Socializing and networking;
 • Starting presentations;
 • Managing meetings;
 • Complaining on the telephone;
 • Problem-solving;
 • Decision-making.

 


LEVEL 2 - Upper Intermediate
 • To communicate with others in practical, business-oriented situations
 • To express themselves in English with greater fluency, accuracy and confidence
 • To handle themselves in English in a variety of business contexts, from negotiating, to using the telephone, to making presentations, to socializing
 • Meetings
 • Chairing, setting the agenda, controlling the conversation
 • Participating, turn taking, listening and taking notes
 • Being diplomatic, agreeing and disagreeing
 • Problem-solving on the phone
 • Brainstorming
 • Handling difficult situations
 • Reaching agreement
 • Resolving conflict
 • Asking and answering difficult questions
 • Putting people at ease
 • Getting the right information

დამატებითი აქტივობები:

Case Study, პროექტებისა და წინადადებების წარდგენა, გუნდის მენეჯმენტი და ლიდერობა, ბიზნეს საუბრები, Speed networking, Skim reading, არგუმენტირებული დისკუსიები და სოკრატული სემინარის მეთოდი.

 

 • ჯგუფში – 150 ლ. (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად  – 300 ლ. (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად – 200 ლ.  (8 გაკვეთილი)

 

 

 

">